Terms & conditions

 Artikel 1: Definities
ALGEMENE VOORWAARDEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Muk van Lil, hierna te noemen MVL: Muk van Lil, tevens handelend onder de naam Muk, by Muk of Studio Muk, gevestigd te (1462 SB) Middenbeemster, aan het Woudagemaal 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61937983 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. van Lil.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan MVL opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of Diensten.
3. Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan MVL opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of Diensten.
4. Producten: alle (digitale) Producten met betrekking tot begeleiding c.q. mentorschap op het gebied van interieurfotografie, waaronder e-books, presets, werkboeken of masterclasses.
5. Diensten: alle Diensten met betrekking tot begeleiding c.q. mentorschap op het gebeid van interieurfotografie, waaronder 1:1 begeleiding c.q. mentorschap, (online) cursussen, workshops en/of abonnementsdiensten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
6. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, documenten of gegevensdragers zoals USB-sticks, en alle in verband met de uitvoering van de opdracht door MVL gemaakte zaken, waaronder beeldmateriaal, werkboeken en/of gegevensdragers zoals USB-sticks.
7. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en MVL tot het leveren van Producten en/of Diensten door MVL aan Opdrachtgever.
8. Partijen: Opdrachtgever en MVL gezamenlijk.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en Overeenkomsten die door MVL worden gedaan of aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en MVL zijn overeengekomen.
3. Als Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door MVL niet geaccepteerd.
4. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen die bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel daarvan zoveel mogelijk benadert.
5. MVL heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien bestaande Overeenkomsten. MVL zal Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen veertien dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien Enkel een Consument heeft deze het recht de opdracht in te trekken als hij/zij het niet eens is met gewijzigde algemene voorwaarden. Dat geldt niet voor zakelijke Opdrachtgevers.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle door MVL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. MVL heeft het recht op elk gewenst moment de tarieven van haar Producten en/of Diensten te wijzigen. MVL heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Als na het uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan de door MVL gedane aanbieding. MVL is niet verplicht de juistheid van door Opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4. MVL kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout
bevat.
5. Alle getoonde modellen of voorbeeld afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te
ontlenen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MVL niet tot levering van een deel van de Producten en/of Diensten in de
offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.
Artikel 4: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door MVL gedane aanbieding heeft geaccepteerd in de vorm van een aankoop via de webshop. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst pas tot stand indien MVL uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Als Opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan MVL een opdracht verstrekt, is MVL pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van MVL voor haar bindend óf zodra MVL – zonder bezwaar van Opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en MVL zijn overeengekomen. MVL zal de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen uitvoeringstermijn door MVL wordt overschreden, wat als overmacht wordt beschouwd.
Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, bescheiden en informatie, die MVL nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren te verstrekken. Dit dient volledig, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze te gebeuren.
2. Opdrachtgever is verplicht MVL toegang te verschaffen tot het gebouw, het terrein, het pand, het object of de ruimte waar de werkzaamheden door MVL plaats moeten vinden en tot de door MVL daarvoor benodigde (facilitaire, technische en sanitaire) voorzieningen.
3. MVL heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever is verplicht MVL meteen te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. Mocht Opdrachtgever niet volledig of tijdig voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Als Opdrachtgever dat verzoekt, worden verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
7. Opdrachtgever mag aan de dienstverlening van MVL hoge eisen stellen, maar Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MVL ter beschikking gestelde gegevens, informatie en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare
gegevens en bescheiden.
8. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en gezondheid tijdens de uitvoering van
de dienstverlening. MVL is onder geen beding aansprakelijk voor enige letselschade van Opdrachtgever om welke
reden dan ook. Deelname aan live cursussen of workshops geschiedt op eigen risico.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren
van eventueel van MVL verkregen inloggegevens voor een digitale cursus of training. Deze mogen tevens nooit aan derden worden verstrekt. MVL is niet aansprakelijk voor verloren gegane bestanden of inloggegevens of het hacken daarvan.
10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van het beeldmateriaal en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van MVL en/of derden.
11. Opdrachtgever is verplicht de ontvangen adviezen, voorstellen of feedback op opdrachten te allen tijde door te lezen en te controleren. Indien Opdrachtgever niet binnen de daartoe gestelde termijn reageert, wordt de desbetreffende fase van de uitvoering als voltooid beschouwd.

 Artikel 6: Uitvoering opdracht
1. MVL bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. MVL zal zoveel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoeren. MVL zal indien mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
2. MVL zal haar dienstverlening naar beste vermogen, als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op MVL rust echter alleen een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Een geslaagd resultaat is namelijk niet alleen subjeMvLef en voor iedereen ander, maar tevens afhankelijk van de eigen inzet en inbreng van Opdrachtgever. Hier heeft MVL geen invloed op.
3. MVL zal de door Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken of openbaar maken.
4. MVL heeft het recht (een deel van) de Diensten zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten uitvoeren door een door MVL aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van MVL noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij calamiteiten. MVL zal Opdrachtgever hiervan uiteraard op de hoogte stellen.
5. MVL houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en stelt hem direct in kennis als de opdracht voltooid is, mocht Opdrachtgever hier nog niet van op de hoogte zijn.
6. Als er tijdens de duur van de Overeenkomst Diensten worden verricht voor de Opdrachtgever die niet vallen onder de Diensten binnen Overeenkomst worden deze Diensten op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
7. In de Overeenkomst bepaalde uitvoeringstermijnen gelden alleen bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van MVL en dus ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
Het kan voorkomen dat een geplande datum dient te worden verplaatst wegens bijvoorbeeld calamiteiten, dit wordt als overmacht gezien.
8. MVL heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte Diensten of geleverde Producten als referentie of voorbeeld te mogen noemen of te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Voor gebruik van klantnaam zal altijd voorafgaande toestemming aan Opdrachtgever worden gevraagd.
9. Na aankoop van een 1:1 advies c.q. mentorsessie door Opdrachtgever en nadat de factuur daarvoor is voldaan, vindt er een live dag plaats op een overleg te bepalen locatie. Indien gewenst is het mogelijk tegen aanvullende betaling de live dag op locatie van Opdrachtgever te laten plaatsvinden. Daarna heeft Opdrachtgever nog recht op feedback per e-mail tot uiterlijk drie maanden nadat de live dag heeft plaatsgevonden.
10. Na aankoop van een online cursus via de webshop en betaling hiervan, krijgt Opdrachtgever toegang tot de leeromgeving waarvoor inloggegevens worden verstrekt. Deze mogen onder geen beding gedeeld worden met derden en zijn strikt persoonlijk. Bij inbreuk hierop heeft MVL het recht een boete te vorderen van Opdrachtgever, opgenomen in artikel 19. In de online leeromgeving kan Opdrachtgever zelfstandig de cursus volgen. Er is geen persoonlijke begeleiding inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Eventuele vragen kunnen per e-mail gesteld worden via hello@studio-muk.com.
11. Na aankoop en betaling van presets, worden deze direct per e-mail aan Opdrachtgever toegezonden. Deze mogen onder geen beding worden be- of verwerkt, gekopieerd of gedeeld worden met derden. Hierop zijn intellectuele eigendomsbepalingen van toepassing, opgenomen in artikel 19 en gesanMvLoneerd met een boete.
Artikel 7: Levering / uitvoeringstermijnen
1. Overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Als MVL haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, kan zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij haar nog een redelijke termijn van minimaal 14 dagen wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
2. MVL is nooit aansprakelijk als ze niet op tijd kan beginnen met de uitvoering van de opdracht vanwege onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie en/of stukken door Opdrachtgever.
3. MVL kan niet verplicht worden om met de uitvoering van Diensten of levering van Producten te beginnen, voordat zij de volledige overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Als er hierdoor vertraging ontstaat, zullen de oorspronkelijke uitvoerings- en/of leveringstermijnen evenredig worden aangepast.
Artikel 8: Overmacht
1. Als MVL haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat MVL alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Voorbeelden van niet toerekenbare oorzaken: ziekte, calamiteiten, storingen aan apparatuur en/of programmatuur internet of software, vertragingen onderweg, epidemieën en pandemieën, beperkingen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, die van leveranciers of derde partijen of die van Opdrachtgever.
 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van MVL. Naast deze uitleg van overmacht wordt op grond van de wet en jurisprudentie onder overmacht ook begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop MVL geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MVL niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst al voor een gedeelte is uitgevoerd, moet Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van MVL tot aan dat moment nakomen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.
4. Gedurende de periode van overmacht heeft MVL het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
5. Als er sprake is van overmacht aan de kant van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever enkel gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst na schriftelijk akkoord van MVL indien de periode van overmacht op zijn minst 2 maanden heeft geduurd. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.
6. Ingeval de Overeenkomst door MVL niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte, een ongeval of een andere calamiteit, zullen MVL en Opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. MVL zal waar mogelijk en met akkoord van Opdrachtgever de afspraak proberen te verzetten dan wel in vervanging proberen te voorzien. In dat geval wordt Opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan MVL aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger.
Artikel 9: Tarieven en prijswijzigingen
1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen en inclusief eventuele overige kosten, tenzij anders aangegeven.
2. Als er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft MVL het recht haar tarief conform deze prijsstijging te verhogen. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van MVL.
3. In het geval dat MVL een vast tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, heeft MVL toch het recht tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt, dat het veel meer werk is dan verwacht en overeengekomen. En alleen als de onjuiste inschatting bij het sluiten van de Overeenkomst, niet toerekenbaar is aan MVL en dat in alle redelijkheid niet van MVL kan worden verwacht, dat de werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. MVL stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard direct op de hoogte. Opdrachtgever kan op grond hiervan besluiten de opdracht terug te trekken. In het geval dat Opdrachtgever door MVL is gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra Diensten, is Opdrachtgever verplicht de extra kosten aan MVL te voldoen.
4. MVL heeft te allen tijde het recht haar tarieven voor periodieke diensten c.q. duurovereenkomsten te wijzigen, behalve tijdens de eerste drie maanden na aankoop door Opdrachtgever. MVL zal Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail in kennis stellen van eventuele prijswijzigingen. Enkel Consumenten hebben het recht om uiterlijk vóór de ingangsdatum van de prijswijziging op grond hiervan de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor zakelijke Opdrachtgevers, voor hen geldt in dat geval de reguliere opzegtermijn.
Artikel 10: Betaling
1. Het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van diensten of levering van (digitale) producten door MVL, dient betaald te worden op de hierna genoemde momenten:
- 1:1 begeleiding c.q. mentorsessie
Ofwel direct bij aanschaf ofwel binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 dagen, maar uiterlijk voor aanvang van de live dag. De factuur wordt direct na het sluiten van de overeenkomst verzonden aan Opdrachtgever.
- (Online) cursus en digitale producten, zoals presets, e-books of masterclasses
Direct en volledig bij online aankoop en levering. Het digitaal product wordt namelijk direct geleverd of Opdrachtgever krijgt direct toegang tot de online leeromgeving.
2. Bij een eventuele opdracht op factuurbasis, dient Opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van de uitvoering door MVL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
4. Als Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen of niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft MVL, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente over het gefactureerde bedrag in rekening te brengen, tot aan de dag van volledige betaling. De verdere rechten van MVL blijven onverminderd van kracht.
5. MVL is bij te late of niet volledige betaling door Opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ook als de daadwerkelijke kosten de proceskostenvergoeding overtreffen.

 6. In afwijking van hetgeen in de leden 4 en 5 is bepaald, zal de consument (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarmee een termijn van 14 dagen wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan, voordat Opdrachtgever in verzuim raakt. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke Opdrachtgevers bedragen 15% met een minimum van € 150,00. Als de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dit percentage overschrijden, is Opdrachtgever de daadwerkelijke kosten aan MVL verschuldigd.
8. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) als volgt:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een min. van € 40,00; b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een
maximum van € 6.775,00.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening voor de
gezamenlijke Opdrachtgevers is verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
10. Bij het uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft MVL, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog heeft plaatsgevonden of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft MVL ook als zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen
heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
11. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door MVL eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling
uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
12. MVL is altijd gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of enige andere
zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te vragen.
Artikel 11: Betalingsonmacht
1. Volgens deze algemene voorwaarden heeft MVL het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
Artikel 12: Reclames/klachten
1. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld. Direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aanvang van de uitvoering c.q. na levering. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever.
2. Indien klachten niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan MVL zijn gemeld, wordt de dienstverlening geacht correct te zijn uitgevoerd en vervalt echt recht op reclameren.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
4. MVL moet in staat worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Bij een gegronde klacht, ter oordeel van MVL, heeft MVL te allen tijde het recht de uitvoering van opdracht te verbeteren.
Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. In het geval dat Opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht door MVL, is de aansprakelijkheid van MVL alleen voor directe schade beperkt tot maximaal het door MVL gefactureerde of nog te factureren bedrag conform de Overeenkomst danwel tot maximaal het bedrag dat door de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd bij dekking.
2. MVL is nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
3. MVL is nooit aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart MVL tegen alle aanspraken van derden. Indien MVL door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever verplicht MVL zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van MVL en derden komen verder voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
4. MVL is nooit aansprakelijk voor geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door MVL
ingeschakelde hulppersonen of derden, behoudens ten aanzien van Consumenten. Dit geldt ook als deze werkzaam zijn bij een met MVL verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. MVL is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie of het niet tijdig verstrekken van informatie door
Opdrachtgever aan MVL, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
- het niet controleren van bovengenoemde informatie door Opdrachtgever voorafgaand aan uitvoering van de
dienstverlening;
- het niet controleren van door MVL aangeleverde adviezen, feedback, werkboeken, concepten of andere stukken
door Opdrachtgever voorafgaand aan (op)levering;
- het zich niet houden aan de uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen
door Opdrachtgever;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door MVL geleverde Producten en/of Diensten;
- gebruik van door MVL geleverde Producten en/of Diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld
zijn;
- tegenvallende resultaten (dit is afhankelijk van eigen inzet, inspanningen en motivatie van Opdrachtgever) of
het niet behalen van beoogde doelstellingen;
- een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht wat de oorzaak is;
- tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door MVL dat onvermijdelijk is voor de
uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur, de online leeromgeving, internet, e-mail,
software of de beschikbaarheid digitale producten;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door
Opdrachtgever verstrekte informatie
- overmacht, waaronder het niet tijdig aanwezig kunnen zijn voor een afspraak of op locatie.
6. MVL heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij MVL te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, komt ieder recht op schadevergoeding te vervallen na 1 jaar na voltooiing van de uitvoering of levering door MVL.
8. In het geval dat MVL bij de uitvoering van de dienstverlening een voor de Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze verplicht MVL hiervan meteen op de hoogte te brengen. Als hij nalaat die vergissing bij MVL te melden, is zij niet voor de schade aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MVL of haar leidinggevenden of als het consumentenrecht anders bepaalt.
Artikel 14: Herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van Consumenten en niet voor zakelijke Opdrachtgevers.
2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte, speciaal voor een specifieke Opdrachtgever bestemde
producten en/of diensten, dus niet voor 1:1 begeleiding c.q. mentorsessies.
3. Het herroepingsrecht geldt enkel voor digitale Producten en voor (online) Diensten, conform de hieronder
opgenomen voorwaarden en behoudens de hieronder opgenomen uitsluitingen.

 4. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere Producten en/of Diensten door een Consument van MVL zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de Consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten of diensten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MVL mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5. De in het voorgaande lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste
product is ontvangen. MVL mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste
zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
c. Indien het een dienst betreft, de dag van het sluiten van de overeenkomst tot levering van de dienst.
6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan MVL kenbaar te maken. De Consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij MVL opvragen.
7. De Consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
8. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen Consument en MVL
van rechtswege ontbonden.
9. Indien de herroeping door de Consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van MVL onverwijld een
ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door MVL.
10. MVL vergoedt onverwijld aan de Consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening
gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van
de herroeping door de Consument aan MVL.
11. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij
de Consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
Artikel 15: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Bij het aangaan van een Overeenkomst tot het leveren van een Dienst door een Consument met MVL, stemt Consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart Consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige levering c.q. uitvoering van de dienst.
2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals presets, een e-book of masterclass, stemt Consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart Consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
3. MVL sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
 a. Op verzoek van de Consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten (zoals de 1:1 diensten), die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
b. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot workshops of andere evenementen.
 Artikel 16: Opschorting/ontbinding
1. MVL heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder het leveren van Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, in het geval dat:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst MVL kennis heeft genomen van omstandigheden die goede reden geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval dat er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting alleen toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Dus als er bijvoorbeeld geen bankgarantie wordt overlegt terwijl dit wel afgesproken is.
2. Ook mag MVL de Overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden als zich dusdanige omstandigheden voordoen dat nakoming onmogelijk is of in alle redelijkheid niet langer kunnen worden gevergd. Of als zich andere omstandigheden voordoen dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MVL op de Opdrachtgever volledig en onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat MVL de werkzaamheden opschort, behoudt zij haar rechten uit de overeenkomst. Opdrachtgever maakt nooit aanspraak op enige schadevergoeding wegens ontbinding of opschorting.
4. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever.
5. MVL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 17: Beëindiging/annulering/opzegging
1. De tussen Opdrachtgever en MVL gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van MVL of de Consument of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van MVL.
2. Indien het door MVL uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van MVL op welke wijze dan ook voortgezet. In dat geval dient Opdrachtgever aan de erfgenamen het verschuldigde bedrag te betalen, verminderd met het deel dat niet voltooid is. Dit gebeurt in overleg met de erfgenamen.
3. Als Opdrachtgever de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, heeft MVL het recht om een nader te bepalen schadevergoeding en/of annuleringskosten in rekening te brengen.
Deze schadevergoeding bestaat uit alle reeds door MVL gemaakte kosten en door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. MVL heeft het recht de schadevergoeding als volgt te fixeren en bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
1:1 Diensten:
a. Omdat de 1:1 Diensten maatwerk betreffen, waarbij MVL voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de
live dag uitvoert, en het uitgevoerde werk niet meer te gebruiken is voor andere Opdrachtgevers, bedragen de
annuleringskosten 100%, conform de uitsluiting van het herroepingsrecht.
Workshops of andere events
a. Omdat MVL de workshop of het event bij annulering van een deelnemer doorgang dient te laten vinden, omdat
er meerdere deelnemers aanwezig zijn en er externe kosten voor zijn gemaakt, bedragen de annuleringskosten
van een gekocht ticket 100%, conform de uitsluiting van het herroepingsrecht. Online cursussen:
a. Kosteloos annuleren binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de cursus binnen 14 dagen
volledig is voltooid (zie herroepingsrecht);
b. 100% annuleringskosten bij annulering na 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Bij annulering later
dan 14 dagen na levering of start van de uitvoering, zal er geen restitutie plaatsvinden;
Overige digitale Producten (presets, e-books, masterclasses)
a. Omdat digitale Producten direct bij het sluiten van de overeenkomst betaald worden, worden deze ook direct
geleverd en kan Opdrachtgever hier gebruik van maken. Daarom bedragen de annuleringskosten 100%, conform
de uitsluiting van het herroepingsrecht.
In alle gevallen dient Opdrachtgever naast de annuleringskosten tevens de kosten van derden te voldoen, zoals onder andere de locatiekosten.
4. Indien Opdrachtgever wegens ziekte of een calamiteit (ter beoordeling aan MVL) wenst te verplaatsen, gelden de volgende voorwaarden:
Opdrachtgever mag in bovenstaande situaties éénmaal kosteloos de datum wijzigen, daarna is het verplaatsen niet meer mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen met MVL bij ernstige calamiteiten.
5. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal MVL vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
6. MVL heeft het recht alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
7. Bij ziekte van de persoon die namens MVL de dienstverlening uitvoert of andere calamiteiten aan de zijde van MVL die een geplande sessie onmogelijk maken, zal deze in overleg met Opdrachtgever verplaatst worden naar een andere datum. Dit valt onder overmacht en MVL is nooit aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
8. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen afgesloten worden voor één maand, per kwartaal of per jaar. Deze zijn niet tussentijds opzegbaar, maar enkel tegen het einde van de looptijd ervan. Overeenkomsten voor de duur van een maand zijn enkel tegen het einde van de maand opzegbaar met een opzegtermijn van eveneens een maand. Overeenkomsten met een langere duur zijn tegen het einde van de duur opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
9. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, eindigen van rechtswege door het verstrijken van de duur en worden niet stilzwijgend verlengd. Indien Opdrachtgever aansluitend nog gebruik wil maken van de Diensten van MVL, dient een nieuwe Overeenkomst gesloten te worden.
10. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
11. Opzegging of annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Opdrachtgever draagt de bewijslast van
ontvangst van de opzegging door MVL.

 Artikel 18: Geheimhouding en exclusiviteit
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving, een van de partijen een informatieplicht opleggen. Of als de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover
zij dit noodzakelijk vinden voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.
2. MVL heeft het recht de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn
tot individuele Opdrachtgevers, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. MVL heeft niet het recht de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval MVL voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
4. Behalve als er uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is van MVL, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van contracten, adviezen, concepten, ontwerpen, werkboeken, beeldmateriaal, e-books, presets, templates of andere mondelinge of schriftelijke uitingen van MVL openbaar te maken, tenzij dit in de Overeenkomst staat of als het dient tot het inwinnen van een deskundig oordeel over de desbetreffende dienstverlening van MVL, als op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De informatie die Opdrachtgever aan MVL verstrekt en MVL verzamelt, zal MVL zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. MVL mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar
leveringsplicht, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is MVL niet toegestaan om de persoonsgegevens van Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van MVL kan deze informatie van Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die MVL verzamelt middels cookies kan voor funMvLonele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan MVL van € 25.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 2.500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500.000,-- . Dit bedrag staat los van de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Artikel 19: Intellectuele eigendom
1. MVL behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die Producten, zoals adviezen, concepten, ontwerpen, werkboeken, beeldmateriaal, e-books, presets, templates of andere schriftelijke uitingen en geestesproducten van MVL, aan derden te verstrekken, te kopiëren, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van MVL. De auteursrechten blijven bij MVL berusten. De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van MVL aan Opdrachtgever.
3. De door MVL geleverde adviezen, concepten, ontwerpen, werkboeken, beeldmateriaal, e-books, presets, templates of andere schriftelijke uitingen en geestesproducten van MVL, moeten origineel blijven. Opdrachtgever mag de door MVL geleverde adviezen, concepten, ontwerpen, werkboeken, beeldmateriaal, e-books, presets, templates of andere schriftelijke uitingen en geestesproducten van MVL, niet (verder) be -of verwerken.
4. Indien Opdrachtgever de verkregen adviezen, concepten, ontwerpen, werkboeken, beeldmateriaal, e-books, presets, templates of andere schriftelijke uitingen en geestesproducten van MVL, wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden of publicaties, is dat enkel toegestaan indien het auteursrecht is afgekocht door Opdrachtgever van MVL. Ook is in dat geval naamsvermelding van MVL te allen tijde verplicht.
5. Eventueel verkregen inloggegevens voor een online leeromgeving mogen door Opdrachtgever nimmer aan derden worden verstrekt, deze zijn strikt persoonlijk. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van desbetreffende inloggegevens.
6. De rechten van intellectuele eigendom welke MVL in licentie gebruikt, zoals de software van de online leeromgeving, mag Opdrachtgever nooit wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
7. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart MVL tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
8. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan MVL van € 25.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 2.500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500.000,-- . Dit bedrag staat los van de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen Opdrachtgever en MVL, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden enkel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar MVL is gevestigd, zijnde Zaanstad, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Voor Consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.