mukvanlil.com takes your privacy very seriously and will never knowingly compromise your personal information.
This page informs you of  the policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

Privacy Policy


Privacyverklaring Mukvanlil.com (AVG)
Mukvanlil.com, Gevestigd aan Woudagemaal 37, 1462SB Middenbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens 
Woudagemaal 37, 1462SB Middenbeemster
www.mukvanlil.com – hello@studio-muk.com
         
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Mukvanlil.com is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mukvanlil.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens
BTW nummer
Zakelijk rekeningnummer
KvK nummer
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
De voor u in opdracht gemaakte foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter controleert Mukvanlil.com niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, willen wij u gelieve verzoeken contact op te nemen via hello@studio-muk.com, wij zullen deze informatie in dat geval verwijderen. 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ByMukMukvanlil.com. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

byMuk Mukvanlil.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– 
Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

– Mukvanlil.com verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangiften.
 


Geautomatiseerde besluitvorming
Mukvanlil.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mukvanlil.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
E-mailadres: levenslang > tenzij anders overeengekomen bewaren wij uw e-mailadres levenslang voor het geval er correspondentie omtrent het gefotografeerde beeldmateriaal benodigd is
Gegevens voor de nieuwsbrief: wij bewaren uw gegevens tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief
Gegevens over uw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren
Foto’s: levenslang > tenzij anders overeen gekomen bewaren wij foto’s in opdracht van u gemaakt levenslang op extra beveiligde harde schijven in het bezit van Mukvanlil.com

Verstrekking met aan derden
Mukvanlil.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mukvanlil.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien je u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun jet u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
Je Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciëlecommerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
 
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
• Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerdgeïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. ByMuk Mukvanlil.com gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
• Facebookpixel: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. ByMuk Mukvanlil.com gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je u nodig hebben voor gebruik van Facebookpixel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mukvanlil.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@studio-muk.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

byMuk Mukvanlil.com wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om, indien noodzakelijk, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.../cont.../contact-us

Contact 
byMuk Mukvanlil.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem co ntact met ons op of via hello@studio-muk.com
 
Postadres: Woudagemaal 37, 1462SB Middenbeemster
Vestigingsadres: Woudagemaal 37, 1462SB Middenbeemster
Inschrijvingsnummer KvK: 61937983
Telefoon: +31 6 18 03 14 23
E-mailadres: hello@studio-muk.com
 
 
 
Middenbeemster, 11 april 2022